Për mbajtësit e të drejtave të autorit

Pesnihi.com, në rrethana të përshtatshme dhe sipas gjykimit të tij, mund të çaktivizojë ose revokojë faqet që cenojnë të drejtat e autorit ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale të Pesnihi.com ose të tjerëve të lidhur me sitin.

Njoftimi i Kërkesave për Shkeljen e Pronësisë Intelektuale dhe Agjenti për Njoftim:

Nëse besoni se puna juaj është postuar në sit në një mënyrë që përbën shkelje të së drejtës së autorit ose se të drejtat tuaja të autorit janë shkelur ndryshe në lidhje me Shërbimin, jepni një agjent për të drejtat e autorit. Pesnihi.com informacionin e mëposhtëm:

1. Një nënshkrim elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të së drejtës së autorit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale;

2. Përshkrimi i veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit ose pronë tjetër intelektuale që ju besoni se është shkelur;

3. Një përshkrim i vendndodhjes së materialit që ju besoni se shkel të drejtën e autorit në faqen e internetit është mjaft i detajuar që ne ta gjejmë në faqen e internetit;

4. Adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e emailit;

5. Një deklaratë nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i diskutueshëm nuk është i autorizuar nga pronari i së drejtës së autorit ose pronës intelektuale, agjenti i tij ose ligji;

6. Deklarata juaj, e bërë nën dënimin e dëshmisë së rreme, se informacioni në njoftimin tuaj më sipër është i saktë dhe se ju jeni pronari i së drejtës së autorit ose pronës intelektuale ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të së drejtës së autorit ose pronës intelektuale.

Informacioni i kontaktit të agjentit të Pesnihi.com për Njoftimin e Kërkesave:

Email i agjentit DMCA: admin@pesnihi.com