BNXN - Mukulu lyrics

[BNXN - Mukulu lyrics]

Killi person, Buju you go killi person
Ọmọ you go killi person

Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ
O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o
Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ
Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o
Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ
O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o
Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ
Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o

See something just came to mind a ridiculous idea
Make e me and you disappear
Say the word and you know I'm there
If we deny this moment it's gon be a little bit unfair
O ṣa mọ bo ṣe jẹ
Ko ya jẹ ko ma lọ bẹẹ

Jẹ ka ma pade one corner
Ma lọ ma ṣa a gbọ o wa kanra


O le jaye ko faraya
Life e no getti formula
Jẹ ka ma pade one corner
Ma lọ ma ṣa a gbọ o wa kanra
O le jaye ko faraya
This life e no getti formula

Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ
O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o
Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ
Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o
O, o mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ
O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o
Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ
Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o

Killi person
Killi person, Buju you go Killi person
Ọmọ you go Killi person

Interpretation for


Add Interpretation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpret