Ngọt - Đá Tan lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Đá Tan lời bài hát lyrics]

Đồng hồ đồng hồ đang hát ru
Hai cánh tay này nặng trĩu
Mười mười lăm hai mươi sáng thu
Chơi với chơi một lãng du

Xong rồi anh mơ
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng?

Đồng hồ đồng hồ ôm lấy tôi
Chơi với tôi bài nào dễ chơi
La si đô rê mi thế thôi
Không quá nhanh mà không quá lơi

Xong rồi em ơi
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng?
Trong bức tranh của anh phải không?
Trong bức tranh của anh không nàng
Trong bức tranh của anh phải không?

Trong một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng?

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích