Ngọt - Ru Mình lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Ru Mình lời bài hát lyrics]

Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào
Giấc mơ như mới ra đời nghe tiếng ru hời

Mà đâu đó bất ngờ cò bay mất
Đàn cừu đi mất để ai đó bơ vơ

Tự ru mình tự ru mình
Tự ru mình
Sao không ngủ đi còn thao thức gì?

Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào
Giấc mơ như lúc sinh thời mẹ bế không rời

Mà đâu đó trên đời cò bay mất
Đàn cừu đi mất để ai đó chơi vơi

Tự ru mình tự ru mình
Tự ru mình
Sao không ngủ đi còn thao thức gì?

Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào
Con rất dễ chìm vào giấc mơ

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích